Spirit55+

Functies, doelen en koers

 

  • Spirit 55+ fungeert als belangengroep van 55-plussers, woonachtig in het centrumgebied van Rotterdam (belangen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, woonomgeving, cultuur. educatie, ontmoeting en ontspanning). De organisatie is flexibel ingericht, zodat zij zich kan aanpassen op wat zich op dat moment voordoet en op dat wat aansluit bij wat senioren bezighoudt en motiveert.
  • Spirit 55+ is een activiteitenorganisatie. Zij organiseert doorlopende en incidentele activiteiten voor 55-plussers uit het centrumgebied gericht op ontmoeting/ontspanning/educatie/cultuur. Soms wordt voorlichting aangeboden op terreinen die voor ouderen van belang zijn. Het organiseren van deze activiteiten is ook nodig om ouderen te kunnen ontmoeten en hen te leren kennen, zodat wij voor hun wensen en belangen kunnen opkomen.
  • Spirit 55+ is een paraplu-organisatie voor vrijwilligersinitiatieven van en voor senioren in het centrum, die geen ‘onderdak’ hebben. Zo’n initiatief heeft soms behoefte aan ondersteuning. Spirit 55+ biedt aan – op basis van goede afspraken - om mee te denken om de initiatieven te realiseren. Daarnaast kan zij – als organisatie met rechtspersoonlijkheid - van belang zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies bij formele instanties en subsidiegevers. 

De doelen van Spirit 55+ zijn:

  • Het organiseren van 55+bewoners die op willen komen voor hun belangen op het terrein van welzijn, zorg en wonen; daarmee te bevorderen dat zij gebruik kunnen maken van voor hen geschikte voorzieningen.
  • Het mede in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), stimuleren van senioren om op meerdere manieren actief mee te denken over en het beïnvloeden van het ouderenbeleid in het centrumgebied.
  • Het (doen) organiseren en aanbieden van activiteiten aan 55+bewoners, gericht op ontmoeting, integratie, ontwikkeling, sociale cohesie en het voorkómen van sociaal isolement.
  • Het stimuleren van de vorming van flexibel georganiseerde overleg- , werk- en doe-groepen, die zich bezig houden met diverse thema’s en activiteiten en deze groepen ook ondersteunen.
  • Het bevorderen van de communicatie met en tussen senioren in Rotterdam-Centrum
  • Het onderdak bieden aan verschillende bewonersinitiatieven die zich richten op senioren die wonen in het centrumgebied van Rotterdam

Koers
De koers die wij binnen Spirit 55+ varen wordt – wat ons betreft - voor een groot deel bepaald door wat (zoveel mogelijk) ouderen uit het centrumgebied van belang vinden. In onze diverse overleggroepen praten we regelmatig over de stand van zaken met betrekking tot de voorzieningen voor ouderen in het gebied van Rotterdam Centrum. Als we constateren dat iets verbetering behoeft, proberen we duidelijk te krijgen wat daar aan gedaan kan worden. Dan ondernemen wij gepaste actie.

 

 

 

 

 

Belangengroep voor 55-plussers in Rotterdam-Centrum