Spirit55+

Netwerkorganisatie

Stichting Spirit 55+ hecht niet zo aan een strakke hiërarchie, zij is meer een netwerkorganisatie. Zij is wel een stichting en kent daarmee een bestuur. Dat bestuur heeft, behalve enkele formele taken, ook een coördinerende taak ten behoeve van het uitvoerende werk.

De formele taken van het bestuur zijn:

·         het vaststellen van beleidsplannen, jaarbegroting en financieel jaarverslag;

·         het behartigen van de belangen van de organisatie naar buiten toe (m.n. de politiek);

·         het zodanig structureren en vorm geven van de organisatie dat zowel de statutair vastgelegde als de jaarlijkse doelen bereikt kunnen worden. Daartoe stelt het bestuur enkele kaders vast.

De overige taken van het bestuur zijn:

·         ondersteuning en coördinatie van de kerngroep, van de ondersteuningsgroep en van eventuele werkgroepen, geformeerd door bestuur of kerngroep

·         het stroomlijnen van informatie en communicatie, in- en extern; promotie en pr; netwerkontwikkeling

Er is een overleg ingesteld om het uitvoerende werk te verrichten: de kerngroep. Deze kerngroep werkt grotendeels zelfstandig.

De functies van de kerngroep zijn:

·         De organisatie van activiteiten met als doel: ontmoeting, ontspanning, educatie en cultuur. De kerngroep organiseert ook excursies en voorlichtingsbijeenkomsten.

·         Belangenbehartiging. Dit betekent het in het oog houden of de voorzieningen voor ouderen op het gebied van zorg en welzijn voldoende zijn en van goede kwaliteit.

·         Het opzetten van bijzondere projecten. Soms is extra deskundigheid, inspanning en geld nodig voor projecten ten behoeve van senioren. De kerngroep zoekt in dat geval aanvullende financiering.

Daarnaast is er een kleine Ondersteuningsgroep. Hierin ondersteunen vrijwilligers de organisatie met bijvoorbeeld het notuleren van vergaderingen of het aanleveren van een tekst voor de website of een wijkkrant.

 

Een (of twee) keer per jaar is er een Algemene bijeenkomst waaraan niet alleen alle deelnemers van bestuur, kerngroep en ondersteuningsgroep kunnen deelnemen, maar ook alle bij Spirit 55+ betrokken en geïnteresseerde senioren in het centrumgebied. Bovendien worden de voor Spirit 55+ belangrijke samenwerkingspartners uitgenodigd.

Zo’n algemene bijeenkomst biedt gelegenheid voor:

·         het bediscussiëren van thema’s die voor senioren van belang zijn

·         het presenteren en het creëren van draagvlak voor in de kerngroep uitgewerkte onderwerpen.

·         het bestuur om haar gevoerde dan wel voorgenomen beleid voor het voetlicht te brengen.

      ·         het verzamelen van programma ideeën


 

 

 

.  

Belangengroep voor 55-plussers in Rotterdam-Centrum