Spirit55+

Privacyverklaring

Ook Spirit 55+ voldoet aan de - wettelijk voorgeschreven - regels aangaande privacy. Wij hebben ingaande 25-05-2018 e.e.a. verbeterd en een z.g. 'statement' opgesteld. Dat statement vindt u hieronder.

Privacy-statement
Spirit 55+, een belangen- en activiteitenorganisatie van/voor ouderen in het centrumgebied van Rotterdam, zal zeker vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In dit statement geven wij aan hoe Spirit 55+ voldoet aan deze wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens zijn gegevens die - in combinatie – naar een bepaald individu
herleid kunnen worden.  Spirit 55+ verwerkt persoonsgegevens in een daartoe
ingericht administratiesysteem. In dit systeem zijn en worden slechts enkele
rudimentaire  persoonsgegevens opgenomen en zeker geen gegevens zoals die in de
AVG als ‘bijzondere gegevens’ worden aangeduid. Spirit 55+ zal dit statement
plaatsen op de website van Spirit 55+ (www.spirit55plus.nl), zal  er ter info naar
verwijzen in haar uit te zenden Nieuwsberichten en voorts zal zij dit statement
toesturen op verzoek.

Welke persoonsgegevens bewaart en verwerkt Spirit 55+?
Spirit 55+ bewaart en verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam (achternaam   
en soms voornaam), (mail)adres, telefoonnummers(s) (010 huis en/of 06 mobiel) en
voorts soms ook voor welke activiteiten/werkvelden, waar Spirit 55+ zich mee bezig
houdt, betrokkene interesse heeft of eerder) heeft getoond.

Van wie bewaart en verwerkt Spirit 55+ deze persoonsgegevens:
Spirit 55+ verwerkt persoonsgegevens van diegenen die met onze organisatie direct
of indirect ‘een relatie’ hebben, willen hebben, of hebben gehad.  Dat zijn bijvoor-
beeld:
+ Betrokkenen/belangstellenden; dat zijn ouderen (55-plussers, woonachtig in het
doelgebied) die door hun aanmelding voor een activiteit dan wel door een –
eerdere –  deelname aan een of meer activiteiten hebben aangeven interesse te
hebben voor de activiteiten van Spirit 55+ (en voorts hun eventuele mantelzorger/
begeleid(st)er);
+ Betrokkenen/belangstellenden die hebben aangegeven graag op de hoogte te
willen blijven van de – voorgenomen – activiteiten van Spirit 55+ en van de voor
ouderen, woonachtig in ‘t doelgebied, aan de orde zijnde ontwikkelingen/belangen
zoals die zijn gesignaleerd door Spirit 55+;
+ Vrijwilligers van Spirit 55+ (ook zij van wie wij – bijvoorbeeld door hun eerdere inzet
– weten dat er ook later waarschijnlijk met succes een beroep op kan worden
gedaan);
+ Werkers (professionals dan wel vrijwilligers), aan een organisatie verbonden waar-
mee Spirit 55+ een samenwerkingsrelatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. 

Wie binnen Spirit 55+ is verantwoordelijk voor beheer/verwerking van  persoons-
gegevens?
Spirit 55+ verwerkt persoonsgegevens middels een daartoe ingericht data-admini-      
stratiesysteem. Eindverantwoordelijk voor het juiste beheer en de zorgvuldige
verwerking van die persoonsgegevens is het bestuur van de stichting, meer specifiek
de secretaris. Het bestuur kan daar ook een of twee speciaal daarvoor geworven – en
gescreende – vrijwilliger(s) mee belasten, zulks onder toezicht en begeleiding van de
secretaris van het bestuur.

Hoe gaat Spirit 55+ om met persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan voor
het goed functioneren van Spirit 55+ noodzakelijk  is. Tenminste een maal per jaar 
wordt gescreend of personen, in het administratiesysteem opgenomen, nog steeds
gebruik willen maken van de aangeboden diensten/informatie van Spirit 55+. Indien
blijkt dat zulks (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) niet het geval is
worden deze persoonsgegevens verwijderd.
Omdat wij met persoonsgegevens vertrouwelijk om gaan zullen die dus meestal niet 
zonder een uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschik-king worden gesteld. Deze laatst genoemde voorwaarde wordt slechts ter zijde

gelegd indien dit wettelijk verplicht is dan wel indien ‘het wel en wee’ van
betrokkene met deze geheimhouding ernstig geschaad zou kunnen worden.
Zowel bestuursleden als enkele door het bestuur aangewezen vrijwilligers kunnen
het data-administratiesysteem in-zien en er gebruik van maken bij het (gaan) maken
van contact met betrokkene(n).
Binnen Spirit 55+ kan slechts de secretaris dan wel de speciaal daarvoor aangestelde
vrijwilliger(s) (zie boven) wijzigingen aanbrengen en/of  nieuwe persoonsgegevens   
toevoegen. 

Uw rechten.
Eenieder, met persoonsgegevens opgenomen in ons data-administratiesysteem,
heeft er recht op te weten welke gegevens van haar/hem in dit systeem zijn  
opgenomen en kan derhalve verzoeken haar/hem gegevens te wijzigen, dan wel te
verwijderen (recht om vergeten te worden).

Contact.    
Over verzoeken, vragen of klachten mbt ons privacybeleid of dit statement kan er
contact opgenomen worden met Spirit 55+: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of  0620914032 

 Laatste wijziging 25-05-2018 

Belangengroep voor 55-plussers in Rotterdam-Centrum